Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:                                      
Klubbens navn er  Christiansfeld Cykelmotion  (CCM) og er hjemmehørende i Kolding Kommune
§ 2. Klubbens formål er at øge interessen for motionscykling ved sportslige og selskabelige arrangementer. Klubben er medlem af DCU`s motionssektion.
§ 3. Som medlemmer kan optages personer, der har interesse for motionscykling.
§ 4a. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
4b. Kontingentet betales inden den 1/4 i regnskabsåret, der løber fra 1/10 til 30/9.
4c. Kassebeholdningen skal indsættes på en bank eller girokonto, hvor kun formand eller kasserer kan hæve.
4d. Har et medlem ikke betalt kontingent kan vedkommende slettes som medlem.
§ 5. Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes hvert år i november.
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel i klubbens lukkede Facebookgruppe samt på hjemmesiden. Skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 6. Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Valg af revisor og suppleant.
  9. Eventuelt.

§ 7. Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret. Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt flertal. Undtaget er de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jfr. §11.                                                                                                    
Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Hvis dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske  skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.
Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig, skriftlig dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. 
§ 9. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer med formand, kasserer, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Kolding Kommunes retningslinier. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.
Bestyrelsesmedlemmer vælges alle for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og kasserer vælges særskilt. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem afgår på lige årstal. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige årstal. Valg af revisor og suppleanter sker hvert år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er mødt.                                                                              
§10. Tegningsret:  Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Ved køb eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån skal vedtages i bestyrelsen og efterfølgende indstilles til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.
§11. Klubbens ophævelse kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves mindst halvdelen af medlemmernes fremmøde. Heraf skal mindst 3/4 af de fremmødte stemme for forslaget. Ellers indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor 3/4 af de fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue ungdomsafdelingen i Christiansfeld Idrætsforening.
 
Vedtaget på generalforsamling, den 26. november 2013.
 

 


Claus Iwersen
formand

 

Kenneth Paulsen
bestyrelsesmedlem 

 

Carsten Jørgensen
bestyrelsesmedlem 

 

Bjarne Jensen
bestyrelsesmedlem 

 
Erik Jespersen
kasserer